خودفروختگی سران کشورهای اسلامی

 بسیاری از سران کشورهای اسلامی نیز به خاطر زبونی و یا به علت خودفروختگی به جای قطع رابطه با این دشمنان جنایتکار، هر روز روابط خود را با آنها وسیعتر و محکمتر می‌نمایند و هر روز قرارداد تسلیحاتی و نظامی و اقتصادی جدیدی را با آنها امضا می‌کنند و بدین طریق راه را برای ورود آنها به کشورهای اسلامی و جنایات تازه دیگری هموار می‌سازند. ۲۸ مهر ۱۳۶۱

ان الکثیر من زعماء الدول الإسلامیه وبوحی من الخنوع او العماله، وبدلًا من قطع العلاقات مع هولاء الاعداء المجرمین، یعملون علی تقویه وتوسیع علاقاتهم معهم اکثر فاکثر، ویوقعون معهم کل یوم اتفاقیات تسلیحیه وعسکریه واقتصادیه، وبذلک یمهدون الطریق لدخولهم البلدان الإسلامیه وارتکاب جرائم جدیده اخری. ۲ محرّم ۱۴۰۳

many of the heads of the Muslim countries either because of weakness or because of becoming lackeys, instead of cutting off ties with the criminal enemies are expanding and consolidating their relations with them daily. Everyday, they are signing new armaments, military and economic agreements with them and thereby paving the way for their entry into Muslim countries and committing of fresh crimes. 20 October 1982

دریافت طرح
اشتراک خودفروختگی سران کشورهای اسلامی
کلیدواژه:
خودباختگیاسلام سازش و فرومایگیوابستگیسازش