اگر مخالف دستور اسلام و برای ایجاد تشنج سخنرانی کردم، من را بگیرند و به دادگاه بسپرند

اگر من هم سخنرانی کردم که مخالف با دستور اسلام بود و برای ایجاد تشنج و برای گرفتار کردن ملت مسلمان ما، که خونها داده است در راه اسلام، اگر من هم این کار را بکنم، موظف شرعی هستند این ارگانهای انتظامی و نظامی که من را بگیرند و به دادگاه بسپرند، این استثنا ندارد. ۱۸ خرداد ۱۳۶۰

لو اننی خطبت خطاباً مخالفاً للدستور الإسلامی من اجل إیجاد التوتر والتشنج والمشاکل للشعب المسلم الذی قدم الدماء فی طریق الإسلام، لو اننی فعلت هذا، فإن هذه الموسسات العسکریه والنظامیه والحرس مکلفه شرعاً بالقاء القبض علی وتسلیمی للمحکمه، فلیس فی‏ هذا استثناء. ۵ شعبان ۱۴۰۱

Even if I have to make a speech that goes against Islam and intends to create turmoil and is meant for causing problems for our Muslim nation that has given great martyrs for the cause of Islam, these people are religiously obliged to arrest me and hand me over to the law. There are no exceptions. 8 June 1981

دریافت طرح
اشتراک اگر مخالف دستور اسلام و برای ایجاد تشنج سخنرانی کردم، من را بگیرند و به دادگاه بسپرند
کلیدواژه:
امام خمینیحاکمیت قانونقوه قضائیه