قلمهایی، زبانهایی در کار است که ملت ما را مایوس کند تا جامعه سست شود و نتواند به پیروزی برسد

الآن دستهایی، قلمهایی، زبانهایی در کار است که ملت ما را مایوس کند. همه‌اش برای این است‌ که روح یاس در قشرهای ملت ما ایجاد کنند. اگر روح یاس پیدا بشود در یک جامعه‌ای، آن جامعه سست می‌شود و اگر سست شد، نمی‌تواند به پیروزی برسد. ۱۲ آبان ۱۳۵۸

هنالک العدید من الایادی و الاقلام و الالسن تعمل الیوم علی تثبیط عزیمه ابناء الشعب، کل ذلک بهدف بث روح الیاس فی نفوس جمیع فئات المجتمع. فإذا شاع الیاس فی مجتمع ما، ضعف ذلک المجتمع و وهن واصبح عاجزاً عن تحقیق اهدافه. ۱۲ ذی الحجه ۱۳۹۹

Now there are some elements that work to disappoint people by their pens, tongues or hands. They aggrandize the difficulties and spur feeling of discouragement among the all other groups of people. If the spirit of discouragement emerges in society, it ends up in instability; therefore; it cannot achieve victory. 3 November 1979

دریافت طرح
اشتراک قلمهایی، زبانهایی در کار است که ملت ما را مایوس کند تا جامعه سست شود و نتواند به پیروزی برسد
کلیدواژه:
امام خمینینفوذ