سستی نکنید!سستی نکنید!قلمهایی، زبانهایی در کار است که ملت ما را مایوس کند تا جامعه سست شود و نتواند به پیروزی برسدقلمهایی، زبانهایی در کار است که ملت ما را مایوس کند تا جامعه سست شود و نتواند به پیروزی برسدآنچه در زمینه اقتصادی موردنظر ماست، جلوگیری از غارت منابع ملت ماست نه قطع رابطه اقتصادی با کشورهاآنچه در زمینه اقتصادی موردنظر ماست، جلوگیری از غارت منابع ملت ماست نه قطع رابطه اقتصادی با کشورهاحاضر نیستیم که دولتی بخواهد مبادلات اقتصادی را اهرمی برای نفوذ سیاسی خود قرار دهدحاضر نیستیم که دولتی بخواهد مبادلات اقتصادی را اهرمی برای نفوذ سیاسی خود قرار دهدما اگر بخواهیم استقلال حقیقی به دست آوریم، باید سعی کنیم تمامی اشکال نفوذ آمریکا را از بین ببریمما اگر بخواهیم استقلال حقیقی به دست آوریم، باید سعی کنیم تمامی اشکال نفوذ آمریکا را از بین ببریمهمان مردمی که با غرور اسلامیشان آمریکا را بیرون کردند با همان نیرو هرگز اجازه نخواهند داد کشور اجنبی دیگری در ایران نفوذ کندهمان مردمی که با غرور اسلامیشان آمریکا را بیرون کردند با همان نیرو هرگز اجازه نخواهند داد کشور اجنبی دیگری در ایران نفوذ کنداز شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودیها نجات نخواهیم یافت...از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودیها نجات نخواهیم یافت...نگذارید فرزندانمان در دامان گرگان وابسته به ابرقدرتها تربیت شوند!نگذارید فرزندانمان در دامان گرگان وابسته به ابرقدرتها تربیت شوند!نفوذی های دشمنان گاه، سی تا چهل سال با مشی مقدّس بین مردم زندگی می کنندنفوذی های دشمنان گاه، سی تا چهل سال با مشی مقدّس بین مردم زندگی می کنند نفوذ صفحه 2