هشدار امام در مورد نفوذ در مجلسهشدار امام در مورد نفوذ در مجلسهشدار انتخاباتی امام!هشدار انتخاباتی امام!پایداری خوب عمل کردن استپایداری خوب عمل کردن استمیزان حال فعلی افراد استمیزان حال فعلی افراد استوصیت برادرانه به قوای مسلحوصیت برادرانه به قوای مسلحمفسدین در حال ایجاد تفرقهمفسدین در حال ایجاد تفرقهمقدس‌نماها، مجری نقشه‌های نفوذمقدس‌نماها، مجری نقشه‌های نفوذحوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فسادحوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فسادبه هیچکس بدهکاری نداریمبه هیچکس بدهکاری نداریم نفوذ صفحه 2