پوساندن از داخلپوساندن از داخلاتحاد علیه نفوذاتحاد علیه نفوذدر میان شما باشم یا نباشم ...در میان شما باشم یا نباشم ...سستی نکنید!سستی نکنید!قلمهایی، زبانهایی در کار است که ملت ما را مایوس کند تا جامعه سست شود و نتواند به پیروزی برسدقلمهایی، زبانهایی در کار است که ملت ما را مایوس کند تا جامعه سست شود و نتواند به پیروزی برسدآنچه در زمینه اقتصادی موردنظر ماست، جلوگیری از غارت منابع ملت ماست نه قطع رابطه اقتصادی با کشورهاآنچه در زمینه اقتصادی موردنظر ماست، جلوگیری از غارت منابع ملت ماست نه قطع رابطه اقتصادی با کشورهانباید مبادلات اقتصادی، اهرمی برای نفوذ سیاسی باشدنباید مبادلات اقتصادی، اهرمی برای نفوذ سیاسی باشداستقلال حقیقی در گروی از بین بردن همه اشکال نفوذ آمریکااستقلال حقیقی در گروی از بین بردن همه اشکال نفوذ آمریکاهمان مردم که آمریکا را بیرون کردند، هرگز اجازه نفوذ اجنبی را نخواهند دادهمان مردم که آمریکا را بیرون کردند، هرگز اجازه نفوذ اجنبی را نخواهند داد نفوذ صفحه 2