مقدس‌نماها، مجری نقشه‌های نفوذمقدس‌نماها، مجری نقشه‌های نفوذحوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فسادحوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فسادبه هیچکس بدهکاری نداریمبه هیچکس بدهکاری نداریمجلوگیری از نفوذ در دانشگاهجلوگیری از نفوذ در دانشگاهچشم طمع به دانشگاهچشم طمع به دانشگاهبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهانقلابی‌تر از انقلابیونانقلابی‌تر از انقلابیونپوساندن از داخلپوساندن از داخلاتحاد علیه نفوذاتحاد علیه نفوذ نفوذ صفحه 2