مثل چمران بمیرید

چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛ ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران بمیرید. ۱ تیر ۱۳۶۰

چمران لقد رحل بعد ان ضحی بحیاته فی سبیل عزه و عظمه الإسلام. العزه و الشرف فی هذه الدنیا، و رحمه الله سبحانه و تعالی فی الآخره، و نحن و انتم سنرحل ایضاً، فلنمت کما مات شمران. ۱۹ شعبان ۱۴۰۱

Chamran sacrificed his life with honor and dignity and with commitment to Islam and ensured honor for himself in this world and has gained divine mercy in the other world. All of us will also leave this world. Die like Chamran! 22 June 1981

دریافت طرح
اشتراک مثل چمران بمیرید
کلیدواژه:
شهادتمصطفی چمرانجهاد