قطب دانشگاه و روحانیت

قطب دانشگاه و روحانیت، تمام سرنوشت یک ملت را در دست دارند. این دو قطب که هر دو مامور آدمسازی‌ هستند، کارشان شریفترین کارهاست برای اینکه همان کار انبیاست؛ و مسئولیتشان بالاتر از همه مسئولیتهاست. ۲۱ خرداد ۱۳۵۸

هذان القطبان: الجامعه، و علماء الدین بیدهما مصیر الشعب، و هذان القطبان: الجامعه، و رجال الدین کلاهما مسوول لتهذیب الناس، فعملهما اشرف الاعمال، لانه عمل الانبیاء، و مسوولیتهما اعظم المسولیات، لانّ کل شی‏ء یُصنَع فیهما. ۱۶ رجب ۱۳۹۹

These two poles consisting of the university and the clergy hold the destiny of the nation in their hands. their task is that very same mission of the prophets. The task of these two points which concerns the building of man is among the noblest of tasks as it is the same as that of the prophets. Their responsibility is also greater than all other responsibilities. 11 June 1979

دریافت طرح
اشتراک قطب دانشگاه و روحانیت
کلیدواژه:
روحانیتدانشگاه و دانشگاهیانحوزه و دانشگاه