مهیا باشید برای مصیبتها

باید مهیا باشید برای مصیبتها، یکی بعد از دیگری. شما یک انقلابی کردید که در دنیا نظیرش کم یا نبوده است؛ منتظر نباشید که بعد از کوتاه شدن دست ابرقدرتها از خزاین شما، همین طور به این سادگی مطلب بگذرد. ۱۱ آبان ۱۳۵۸

لا بد من الاستعداد للمصائب الواحده تلو الاخری. لقد فجرتم ثوره قل نظیره فی الدنیا. اتتوقعون بعد قطع ایادی القوی الکبری عن خیراتکم و ثرواتکم. ان تمر الامور بهذه البساطه. ۱۱ ذی الحجه ۱۳۹۹

You should be prepared sufferings one after another. You accomplished a revolution, an act that is singular in the world. Do not expect that after cutting the hands of super powers off your treasures, things would go smoothly. 2 November 1979

دریافت طرح
اشتراک مهیا باشید برای مصیبتها
کلیدواژه:
خودکفاییمقاومتاستقامت در نهضت