مهیا باشید برای مصیبتهامهیا باشید برای مصیبتهاتحمل گرسنگی و تشنگیتحمل گرسنگی و تشنگی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی