اثر معکوساثر معکوسترور نتیجه ندادترور نتیجه ندادایستاده مثل سروایستاده مثل سروپیشوایان صبرپیشوایان صبرعلیه نامردمی‌هاعلیه نامردمی‌هاهمدل در مقاومتهمدل در مقاومتروسفیدی اسلامروسفیدی اسلامنتیجه استقامت دانشجویاننتیجه استقامت دانشجویانپیروی از پیشوایان صبرپیروی از پیشوایان صبر استقامت در نهضت صفحه 2