مهیا باشید برای مصیبتهامهیا باشید برای مصیبتهاتحمل گرسنگی و تشنگیتحمل گرسنگی و تشنگیوعده‌های پوشالیوعده‌های پوشالی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی