وابستگی ذلت بار

ما قبلًا وابستگی ذلت باری داشتیم که محمدرضا قبول کرده بود و ما در مقابل آمریکا یک عبد ذلیل بودیم، ولی ایران این ذلت را شُست و عزت پیدا کرد. ۲۸ شهریور ۱۳۶۲

فقد کانت لبلادنا تبعیه ذلیله سعی إلیها محمدرضا، و کنا عبیدا اذلاء مقابل امریکا، لکن ایران نزعت رداء الذله هذا و نالت العزه و الرفعه. ۱۱ ذی الحجه ۱۴۰۳

Previously, we were abjectly dependent. Muhammad-Rida had succumbed and we were like a wretched servant before the US, but Iran cast aside this wretchedness and gained dignity. 19 September 1983

دریافت طرح
اشتراک وابستگی ذلت بار
کلیدواژه:
محمدرضا شاه پهلویآمریکاوابستگی