اگر مردم باشند

اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد. ۱۲ تیر ۱۳۵۸

إذا ساند الشعب حکومه لا تسقط، و إذا دعم الناس نظاماً، فإنّه لا یزول. ۸ شعبان ۱۳۹۹

A government that enjoys the people's support will not collapse. If a nation supports a regime, that regime will not be dismantled. July 3, 1979

دریافت طرح
اشتراک اگر مردم باشند
کلیدواژه:
جمهوری اسلامینقش مردم