تا آخرین نفس

من قصد دارم تا آخرین نفس علیه دیکتاتوری شاه به مبارزاتم ادامه بدهم و یک لحظه هم دست از این کار برنخواهم داشت. ۷ دی ۱۳۵۷

انا لدی نیه بان اتابع نضالی لدکتاتوریه الشاه، حتی آخر نفس، ولن اتخلی عن هذا العمل، ولو لحظه واحده. ۲۷ محرّم ۱۳۹۹

I intend to fight the Shah's dictatorship to my last gasp, and I will not stop to do so even for a moment. December 28, 1978

دریافت طرح
اشتراک تا آخرین نفس
کلیدواژه:
اسلام مکتب قیام و مبارزهمحمدرضا شاه پهلویمبارزه