وحدت کلمه، رمز پیروزی

برادران من! از یاد نبرید این رمز پیروزی را. این وحدت کلمه‌ ای که در تمام اقشار ایران پیدا شد معجزه بود. این امر الهی بود. این وحی الهی بود نه کار بشر. رمز پیروزی شما اول ایمان ثابت؛ و بعد وحدت کلمه. این دو مطلب را حفظ کنید. ۱۴ اسفند ۱۳۵۷

اخوانی! لاتنسوا سر النصر! فالکلمه التی انضوی تحت لوائها الشعب الایرانی بجمیع فئاته، کانت معجزه. لقد کان الامر معجزه، کان شانا الهیا. کان وحیا الهیا، و لیس ممارسه بشریه. ان سر نصرکم هو الایمان الثابت اولًا، ثم وحده الکلمه، فاحفظوا هذین الامرین. ۶ ربیع الثانی ۱۳۹۹

My brethren! Do not forget this secret of victory; the unity of expression that was created among all the ranks of the nation was a miracle. This phenomenon had a divine nature. It was a divine revelation, not the work of human beings. The secret of your victory was, firstly, brought about by your unwavering faith and, secondly, by the unity of expression. Safeguard these two attributes. March 5, 1979

دریافت طرح
اشتراک وحدت کلمه، رمز پیروزی
کلیدواژه:
ایمان به خداوحدتنصرت الهی