همت والای ملت ایرانهمت والای ملت ایرانوحدت کلمه، رمز پیروزیوحدت کلمه، رمز پیروزیدست رد به سینه قدرتهای شیطانیدست رد به سینه قدرتهای شیطانی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی