قیام کنید برای خداقیام کنید برای خداعنایت الهیعنایت الهیامام بزرگوار ما |‌ وصیت آخرامام بزرگوار ما |‌ وصیت آخرملت مشکل‌گشاملت مشکل‌گشاهمت والای ملت ایرانهمت والای ملت ایرانوحدت کلمه، رمز پیروزیوحدت کلمه، رمز پیروزیدست رد به سینه قدرتهای شیطانیدست رد به سینه قدرتهای شیطانی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی