شکرانه‌ی ائمه

ما اگر تمام عمر به شکرانه آنکه این وارستگان و واصلان به حق، ائمه ما و راه نمایان مایند به نیایش برخیزیم از عهده برنخواهیم آمد. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

نحن لانستطیع ان نودی شکر هولاء الصالحین و الواصلین إلی الحق، ائمتنا و مرشدینا و إن تفرغنا للدّعاء. ۴ رجب ۱۴۰۲

If we arise to pray in our lifetime in appreciation of the fact that these righteous ones who have joined the Truth are our Imams and guides, we cannot do justice. April 28, 1982
دریافت طرح
اشتراک شکرانه‌ی ائمه
کلیدواژه:
ائمه معصومین (ع)نامه‌های عرفانیسید احمد خمینی