توصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/  پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...توصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/ پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...تهمت زده شد که احمدآقا طرفدار منافقین است!تهمت زده شد که احمدآقا طرفدار منافقین است!مخالفت با تقاضای بنی‌صدر مبنی بر نخست‌وزیری حاج احمد آقامخالفت با تقاضای بنی‌صدر مبنی بر نخست‌وزیری حاج احمد آقاخدا را شاهد می گیرم که احمد تا به حال قدمی یا قلمی بر خلاف گفتار و نوشتار من برنداشتهخدا را شاهد می گیرم که احمد تا به حال قدمی یا قلمی بر خلاف گفتار و نوشتار من برنداشته عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی