توصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/  پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...توصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/ پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...امام(ره): تهمتها زده شد که احمد طرفدار منافقین است... غیراز احمد کسی را ندیدم که بیشتر از آقای لاجوردی طرفداری کندامام(ره): تهمتها زده شد که احمد طرفدار منافقین است... غیراز احمد کسی را ندیدم که بیشتر از آقای لاجوردی طرفداری کندمخالفت امام با تقاضای نخست وزیری حاج احمد آقا از سوی بنی صدر: "بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شود"مخالفت امام با تقاضای نخست وزیری حاج احمد آقا از سوی بنی صدر: "بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شود"خدا را شاهد می گیرم که احمد تا به حال قدمی یا قلمی بر خلاف گفتار و نوشتار من برنداشتهخدا را شاهد می گیرم که احمد تا به حال قدمی یا قلمی بر خلاف گفتار و نوشتار من برنداشته عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی