حقوق مادرها

بزرگ ترین وصیّت من به تو فرزند عزیز، سفارش مادر بسیار وفادار تو است. حقوق بسیار مادرها را نمی‌توان شمرد و نمی‌توان به حق ادا کرد. یک شبِ مادر نسبت به فرزندش از سال‌ها عمر پدر متعهد ارزنده‌تر است. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

انّ اکبر وصیه لی الیک بنیّ العزیز، هی ان اوصیک بوالدتک الوفیه. فنحن لانستطیع احصاء الحقوق الکثیره للامّهات و لایمکن اداوها کما ینبغی. فلیله واحده تقضیها الامّهات فی رعایه اولادها هی اکثر قیمه من سنین یقضیها الاب الملتزم. ۴ رجب ۱۴۰۲

My biggest advice to you, dear son, is the recommendation of your loyal mother. The rights of a mother cannot be enumerated and truly acknowledged. One night of a mother for his child is more valuable than years of the life of a committed father. April 28, 1982

دریافت طرح
اشتراک حقوق مادرها
کلیدواژه:
سید احمد خمینیمادراننامه‌های عرفانی