تحصیل رضایت مادر

به فرزندانم وصیّت می‌کنم که کوشش کنید در خدمت به مادر و در تحصیل رضایت او پس از مرگ من، همان گونه که او را از شماها راضی می‌بینم در حال زندگی و پس از من بیشتر در خدمتش بکوشید. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

اوصی اولادی ان تسعوا لان تجهدوا اکثر فی خدمت امّهم و الحصول علی رضاها بعد موتی، کما اراها راضیه عنکم و انا علی قید الحیاه. ۴ رجب ۱۴۰۲

I advise you, dear son and children, to take care of your mother and to win her satisfaction after my death. As I see, she is satisfied with you in life. After me make greater efforts to serve her. April 28, 1982

دریافت طرح
اشتراک تحصیل رضایت مادر
کلیدواژه:
سید احمد خمینیمادراننامه‌های عرفانی