شهدای حوزه و روحانیت

افتخار و آفرین بر شهدای حوزه و روحانیت که در هنگامه نبرد رشته تعلقات درس و بحث و مدرسه را بریدند و عقال تمنیات دنیا را از پای حقیقت علم برگرفتند و سبکبالان به میهمانی عرشیان رفتند و در مجمع ملکوتیان شعر حضور سروده‌اند. ۳ اسفند ۱۳۶۷

الفخر و العزه لشّهداء الحوزه و علماء الدّین الذین حطموا عند النّزل کل ما یشدهم بالدّرس و البحث و المدرسه، و سحبوا حبل التّمنیات الدّنیویه من تحت اقدام حقیقه العلم و رحلوا فی ضیافه العرشین و انشدوا الشّعر فی مجمع الملکوتین. ۱۵ رجب ۱۴۰۹

Glory and eulogy be upon the martyrs of the seminary and the clergy who, at the time of warfare, severed the bonds of attachments to lesson, discussion and school, and took away the bond of yearnings to the world from the foundation of the truth of knowledge and the light-winged ones attended the banquet of the empyreans and have sung the song of presence at the gathering of the celestials! February 22, 1989

دریافت طرح
اشتراک شهدای حوزه و روحانیت
کلیدواژه:
عرفانحوزه‌ علمیهروحانیتشهدا