روحانیت متعهد

روحانیت متعهد، به خون سرمایه داران زالو صفت تشنه است و هرگز با آنان سر آشتی نداشته و نخواهد داشت. ۳ اسفند ۱۳۶۷

انّ علماء الدّین الملتزمین متعطشون لدماء الراسمالیین الطفیلیین و لم و لن یتصالحوا معهم. ۱۵ رجب ۱۴۰۹

The committed clergy is thirsty for the blood of leech-like capitalists; they have never been nor will they be in good terms. February 22, 1989

دریافت طرح
اشتراک روحانیت متعهد
کلیدواژه:
روحانیتمنشور روحانیتسرمایه داری