دنیا خواهی و آخرت جوییدنیا خواهی و آخرت جوییجنگ پابرهنگانجنگ پابرهنگانعلیه نامردمی‌هاعلیه نامردمی‌هابه سرمایه‌داری پناه نبریدبه سرمایه‌داری پناه نبریدمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندروحانیت متعهدروحانیت متعهدهنر زیبا و پاکهنر زیبا و پاکالفبای مبارزهالفبای مبارزه سرمایه داری صفحه 2