مبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندروحانیت متعهدروحانیت متعهدهنر زیبا و پاکهنر زیبا و پاکالفبای مبارزهالفبای مبارزهمبارزه با رفاه طلبی سازگار نیستمبارزه با رفاه طلبی سازگار نیستخشکانیدن ریشه‌های سرمایه‌داریخشکانیدن ریشه‌های سرمایه‌داری عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی