امت واحد

اگر ملت با هم وحدت پیدا بکنند، اگر جناحهای مختلف یکی بشوند، ابرقدرتها هم نمی‌توانند با اینها مقاومت کنند. ۳ اردیبهشت ۱۳۵۸

إذا اتحد الشعب، إذا اتحدت فئاته المختلفه، لیس بوسع حتی القوی العظمی من دحره. ۲۵ جمادی الاول ۱۳۹۹

If the people were to unite; if the various factions should become one; even the superpowers would not be able to confront them. April 23, 1979

دریافت طرح
اشتراک امت واحد
کلیدواژه:
سیاستوحدتابرقدرتها