غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.مجامع بین الملل، در خدمت قدرت های بزرگ مجامع بین الملل، در خدمت قدرت های بزرگ عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی