حفظ جمهوری اسلامی

از خارج چشم دوخته‌اند به اینکه این انتخابات نشود درست. که مردم شرکت نکنید. مردم ما شرکت کنند و در مقابل قدرتهای بزرگی که چشم دوخته‌اند به اینکه ملت ایران دیگر از اسلام برگشته و از مسائل اسلامی برگشته، آنها بفهمند مساله این طور نیست، فرضاً که ما بد باشیم اما اسلام که خوب است، این یک وظیفه اسلامی است که ما حفظ کنیم جمهوری اسلامی را. ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۳

اذ یتربص الجمیع فی الخارج هذه الانتخابات آملین فشلها، مطالبین الناس بعدم المشارکه و لکن الناس شارکوا بحمد الله، و فی هذه الانتخابات الجدیده علی الناس ان یشارکوا حتی تعی القوی الکبری التی تحدق إلینا و تظن بان الشعب قد ادبر عن الاسلام بان الامر لیس کذلک. فلو اننا (کمسوولین) کنا غیر جیدین فإن الاسلام جید و إن حفظ الجمهوریه الاسلامیه واجب اسلامی. ۱۳ شعبان ۱۴۰۴

Many abroad are waiting to see the failure of this election. In leaflets, etc. people were urged not to participate in the elections, but they did thank God. People should also attend the coming elections. People have to prove the big powers, who claim that the nation has turned his back to Islam and Islamic issues, wrong. They have to knoe this is not the case in Iran. Suppose we are bad, but Islam is good. This is an Islamic duty to preserve the Islamic Republic. 15 May 1984

دریافت طرح
اشتراک حفظ جمهوری اسلامی
کلیدواژه:
انتخاباتجمهوری اسلامیتبلیغاتدشمن