آداب اسلامی انتخاباتآداب اسلامی انتخاباتحفظ جمهوری اسلامیحفظ جمهوری اسلامیشاخص دولت انقلابی | مدافع اسلام ناب محمدی(ص) باشد و اهل مبارزه با اسلام آمریکاییشاخص دولت انقلابی | مدافع اسلام ناب محمدی(ص) باشد و اهل مبارزه با اسلام آمریکاییشاخص دولت انقلابی | بازیگر غرب و شرق نباشدشاخص دولت انقلابی | بازیگر غرب و شرق نباشداگر خدمت نکنند، ملت برکنارشان می‌کنداگر خدمت نکنند، ملت برکنارشان می‌کنداظهار حیاتاظهار حیاتسستی نکنید!سستی نکنید!شاخص دولت انقلابی | غربزده نباشدشاخص دولت انقلابی | غربزده نباشدشاخص دولت انقلابی | محرومیت مستضعفین را لمس نموده و در فکر رفاه آنها باشدشاخص دولت انقلابی | محرومیت مستضعفین را لمس نموده و در فکر رفاه آنها باشد انتخابات صفحه 2