اگر خدمت نکنند، ملت برکنارشان می‌کنداگر خدمت نکنند، ملت برکنارشان می‌کنداظهار حیاتاظهار حیاتسستی نکنید!سستی نکنید!هیچ وقت نخواهید دید که دو حزب در آمریکا باشد که یکیشان یا هر دویشان بر خلاف مصلحت آمریکا عمل کنندهیچ وقت نخواهید دید که دو حزب در آمریکا باشد که یکیشان یا هر دویشان بر خلاف مصلحت آمریکا عمل کنندبه مناسبت انتخاب محمدعلی رجایی در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوریبه مناسبت انتخاب محمدعلی رجایی در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوریشکست ظاهری مهم نیست؛ شکست روحی مال کسی است که آمالش دنیا باشدشکست ظاهری مهم نیست؛ شکست روحی مال کسی است که آمالش دنیا باشددر پیشگاه خدا خود را صالح نمی یابید، انصراف دهیددر پیشگاه خدا خود را صالح نمی یابید، انصراف دهیددر انتخابات سستی کنید، کشور را به باد فنا خواهید سپرددر انتخابات سستی کنید، کشور را به باد فنا خواهید سپردمسامحه در انتخاب خبرگان، امری جبران ناپذیرمسامحه در انتخاب خبرگان، امری جبران ناپذیر انتخابات صفحه 2