بی‌آبرویی برای کشور

برای نظام آبرو گذاشتند که یک سرباز آمریکایی، یک آشپز آمریکایی بر یک ارتشبد ما مقدم است؟! دیگر برای شما آبرو باقی ماند؟ اگر من نظامی بودم استعفا می‌کردم؛ من این ننگ را قبول نمی‌کردم. اگر من وکیل مجلس بودم استعفا می‌کردم‌. ۴ آبان ۱۳۴۳

هل ابقوا لنظامکم قیمه بعد ان اصبح الجندی الامیرکی مفضلًا علی مشیرنا؟ فهل بقیت لکم بعد الآن کرامه؟ لو کنت عسکریاً لاستقلت، ولم اکن اقبل بهذا الهوان، ولو کنت نائباً فی المجلس لاستقلت. ۲۰ جمادی الثانی ۱۳۸۴

What self-respect will remain for the army when an American errand boy or cook has priority over one of our generals? If I were in the army, I would resign. If I were a deputy in the Parliament, I would resign. I would not agree to be disgraced. October 26, 1964

دریافت طرح
اشتراک بی‌آبرویی برای کشور
کلیدواژه:
محمدرضا شاه پهلویکاپیتولاسیونآمریکاذلتمجلس شورای ملی