مجلس مترقی ایران با لاف هم ردیف بودن با ممالک مترقیه به ننگین ترین تصویبنامه غلط دولت‌های بی حیثیت رای می‌دهدمجلس مترقی ایران با لاف هم ردیف بودن با ممالک مترقیه به ننگین ترین تصویبنامه غلط دولت‌های بی حیثیت رای می‌دهدبه مناسبت تصویب قانون کاپیتولاسیون/ اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواستش می‌کنندبه مناسبت تصویب قانون کاپیتولاسیون/ اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواستش می‌کنند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی