مجلس مترقی ایران با لاف هم ردیف بودن با ممالک مترقیه به ننگین ترین تصویبنامه غلط دولت‌های بی حیثیت رای می‌دهدمجلس مترقی ایران با لاف هم ردیف بودن با ممالک مترقیه به ننگین ترین تصویبنامه غلط دولت‌های بی حیثیت رای می‌دهداگر شاه ایران، یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد؛ بازخواستش می‌کننداگر شاه ایران، یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد؛ بازخواستش می‌کنند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی