مقدسین روحانی‌نما

آن قدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر نخورده است. 3 اسفند 1367

إن الإساءه التی الحقها بالإسلام امثال هولاء المتظاهرین بالقداسه و المتلبسین بزی رجال الدّین، لم یتلقها من ایه فئه اخری. 15 رجب ۱۴۰۹

Islam so much has received a blow from these sanctimonious and pseudo-clerics such that it has not received from any other strata. February 22, 1989

دریافت طرح
اشتراک مقدسین روحانی‌نما
کلیدواژه:
روحانی‌نماها و مقدس مآب‌هاروحانیتمنشور روحانیت