حکم اعدام شیخحکم اعدام شیخرضای خدا در مواعظرضای خدا در مواعظتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندمقدسین روحانی‌نمامقدسین روحانی‌نمااین معممین که خودشان را بعنوان مفتی جا زدند در بعضی از بلاد مسلمین، مامورند که ایجاد اختلاف بکننداین معممین که خودشان را بعنوان مفتی جا زدند در بعضی از بلاد مسلمین، مامورند که ایجاد اختلاف بکنندکراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استکراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استتبدیل مراکز وهابیت به کانون‌های فتنه و جاسوسیتبدیل مراکز وهابیت به کانون‌های فتنه و جاسوسینظر امام(ره) در رابطه با شعار مرگ بر آمریکانظر امام(ره) در رابطه با شعار مرگ بر آمریکااز آخوند درباری تا روحانی وارستهاز آخوند درباری تا روحانی وارسته روحانی‌نماها و مقدس مآب‌ها صفحه 2