این معممین که خودشان را بعنوان مفتی جا زدند در بعضی از بلاد مسلمین، مامورند که ایجاد اختلاف بکننداین معممین که خودشان را بعنوان مفتی جا زدند در بعضی از بلاد مسلمین، مامورند که ایجاد اختلاف بکنندکراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استکراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استامروز مراکز وهابیت به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شده اند.امروز مراکز وهابیت به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شده اند.نظر امام(ره) در رابطه با شعار مرگ بر آمریکانظر امام(ره) در رابطه با شعار مرگ بر آمریکایک آخوند درباری را ندیده ایم که دربرابر ظلم و شرک و کفر ایستاده باشدیک آخوند درباری را ندیده ایم که دربرابر ظلم و شرک و کفر ایستاده باشدساده زیستی/ وضعتان مناسب شان روحانیت باشدساده زیستی/ وضعتان مناسب شان روحانیت باشدافرادی در حوزه های علمیه علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی فعالیت دارندافرادی در حوزه های علمیه علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی فعالیت دارند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی