تربیت دانشجوی مبارز

دانشگاه‌ها جوری نشود که برنامه‌هایش جوانهای ما را بد بار بیاورند. جوانهای ما را مبارز بار بیاورید؛ جوانهای ما را جوری بار بیاورید که در مقابل استعمار ایستادگی کنند. ۲۶ فروردین ۱۳۴۳

ولا تکن جامعاتکم وبرامجها بشکل تربی شبابنا تربیه سیئه، بل علیها ان تربی شبابنا زرافات زرافات. إن مدارسکم لیست مدارس نزیهه، حتی یستطیع الإنسان ان یثق بها. ۲ ذی الحجه ۱۳۸۳

Ensure that university curricula are such that our youth receive good moral and educational instruction. Train them to be combatants so that they refuse to tolerate imperialism. April 15, 1964

دریافت طرح
اشتراک تربیت دانشجوی مبارز
کلیدواژه:
دانشجویاندانشگاه و دانشگاهیاندانشگاه اسلامی