پشتوانه الهی

در هر صورت قوی باشید، خودتان را قوی کنید. به خدا متوجه بشوید و پشتوانه شما خدای تبارک و تعالی است. شما خدا را دارید و خدای تبارک و تعالی به شما کمک خواهد کرد. ۲ دی ۱۳۵۰

علی ایه حال کن قویاً وطور قدراتک واذکر الله فهو سندک والله معک فی کل مکان وسیساعدک. ۴ ذی القعده ۱۳۹۱

In any event, you must be strong. Prepare yourselves and remember God the Blessed, the Most High, for He is your benefactor. You have God on your side and He will help you. December ۲۳, ۱۹۷۱

دریافت طرح
اشتراک پشتوانه الهی
کلیدواژه:
اسلام و ظلم ستیزیایمان به خداقیام برای خدایمن