طلوع مهر

ای مهر طلوع کن که خوابیم همه
در هجر رخت در تب و تابیم همه

هر برزن و بام از رخت روشن و ما
خفاش‌وشیم و در حجابیم همه

دریافت طرح
اشتراک طلوع مهر
کلیدواژه:
شعرانتظار فرجدیوان امام