این اقتصاد را سالم کنیداین اقتصاد را سالم کنیدشعار ندهید و عمل کنیدشعار ندهید و عمل کنید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی