صاحب قدر

شاید «لیله القدر» برای آن صاحب «قدر» شده است که شب وصال نبیّ ختمی و لیله وصول عاشق حقیقی به محبوب خود است. و تنزّل ملائکه و نزول وحی پس از حصول فنا و قرب حقیقی است. و از اخبار کثیره و آیات شریفه نیز استفاده شود که شرف و نحوست زمانها و مکانها به واسطه وقایع در آن است‏.

کتاب آداب‌الصلاه ، صفحه 324

دریافت طرح
اشتراک صاحب قدر
کلیدواژه:
پیامبر اکرم (ص)شب قدرماه رمضانروزه