منطق مقاومتمنطق مقاومتنترسیدن از حصر اقتصادینترسیدن از حصر اقتصادیروزی ما با خداستروزی ما با خداستقطع وابستگی‌هاقطع وابستگی‌هااز جنگ و تحریم واهمه نداریماز جنگ و تحریم واهمه نداریماختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلیاختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلیحفظ اسلام و اصول انقلابحفظ اسلام و اصول انقلاباگر بخواهیم می‌توانیماگر بخواهیم می‌توانیمما شروع نکردیمما شروع نکردیم تحریم اقتصادی صفحه 2