ملت بی‌باکملت بی‌باکبه سرمایه‌داری پناه نبریدبه سرمایه‌داری پناه نبریدمنطق مقاومتمنطق مقاومتنترسیدن از حصر اقتصادینترسیدن از حصر اقتصادیروزی ما با خداستروزی ما با خداستقطع وابستگی‌هاقطع وابستگی‌هااز جنگ و تحریم واهمه نداریماز جنگ و تحریم واهمه نداریماختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلیاختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلیحفظ اسلام و اصول انقلابحفظ اسلام و اصول انقلاب تحریم اقتصادی صفحه 2