روزی ما با خداستروزی ما با خداستقطع وابستگی‌هاقطع وابستگی‌هااز جنگ و تحریم واهمه نداریماز جنگ و تحریم واهمه نداریماختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلیاختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلیحفظ اسلام و اصول انقلابحفظ اسلام و اصول انقلاباگر بخواهیم می‌توانیماگر بخواهیم می‌توانیمما شروع نکردیمما شروع نکردیمجهان ایمن از صیّاد نیستجهان ایمن از صیّاد نیستآنچه در زمینه اقتصادی موردنظر ماست، جلوگیری از غارت منابع ملت ماست نه قطع رابطه اقتصادی با کشورهاآنچه در زمینه اقتصادی موردنظر ماست، جلوگیری از غارت منابع ملت ماست نه قطع رابطه اقتصادی با کشورها تحریم اقتصادی صفحه 2