با امید فعالیت جوانان

من امیدوارم که با فعالیت شما عزیزان، با فعالیت همه جوانهای ایران، همه قشرهای ملت، زن و مرد ملت، این کشور دیگر از آسیب دهر مصون باشد و دست همه ابرقدرتها تا ابد از آن کوتاه باشد. ۱ آبان ۱۳۶۲

وان ما آمله ان تثمر فعالیات کل شباب ایران، وکل شرائح الشعب، بنسائه ورجاله، ان تثمر عن الحفاظ علی امن هذا البلد وصیانته من الاخطار التی تهدده وقطع دابر القوی العظمی عنه والی الابد. ۱۶ محرم ۱۴۰۴

I hope that the activities of the Iranian youths and all layers of the nation including women and men will be immune from damage of the time and all superpowers will be unable to harm you. October 23, 1983

دریافت طرح
اشتراک با امید فعالیت جوانان
کلیدواژه:
انقلاب اسلامی ایرانجوانانجوانان پس از انقلاب