وصل جانان

صوفی! به ره عشق صفـا باید کرد
عهدی که نمـوده‌ای وفـا باید کرد

تا خویشتنی به وصل جانان نرسی
خود را به ره دوست فنـا باید کرد

دریافت طرح
اشتراک وصل جانان
کلیدواژه:
عرفانشعردیوان امام