قبله‌گاه و قبله‌نما

خرقه‌ی صوفی و جام می و شمشیر جهاد
قبله‌گاهی تو و این جمله همه قبله نما
دیوان شعر امام خمینی(ره)

دریافت طرح
اشتراک قبله‌گاه و قبله‌نما
کلیدواژه:
شعرجهاددیوان امام