غم مخور...

غم مخور، ایام هجران رو به پایان می‌رود
این خماری از سر ما می گساران می‌رود

پرده را از روی ماه خویش، بالا می‌زند
غمزه را سر می‌دهد، غم از دل و جان می‌رود

دریافت طرح
اشتراک غم مخور...
کلیدواژه:
شعرامام زمان (ع)انتظار فرجدیوان اشعار