مقام امیرالمومنین علیه‌السلام

حضرت امیر مسئله غدیر را ایجاد کرده است. آن وجود شریف که منبع همه جهات بوده است، موجب این شده است که غدیر پیش بیاید. غدیر برای ایشان ارزش ندارد؛ آن که ارزش دارد خود حضرت است که دنبال آن ارزش، غدیر آمده است. 02 شهریور 1365

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک مقام امیرالمومنین علیه‌السلام
کلیدواژه:
امام علی (ع)غدیرخمامیرالمومنین علیه‌السلام