چشممان به شرق و غرب نیست

هر کس از شرق و غرب هر چه می‌خواهد بگوید، ما راه خودمان را داریم می‌رویم. و امیدواریم که این راه را به آخر برسانیم. 1 فروردین 1363

فلیقل الشرقیون والغربیون ما یحلو لهم، إننا نواصل دربنا ونرجو ان نبلغ نهایه الطریق. ۱۷ جمادی الثانی ۱۴۰۴

No matter what the east and west may say, we will continue with our own way. I hope we can reach the destination. 21 March 1984

دریافت طرح
اشتراک چشممان به شرق و غرب نیست
کلیدواژه:
خودکفاییغربزدگیخودباوری