مدرسه علوی
قبرستان بقیع
مدرسه فیضیه قم
فرودگاه مهرآباد
هواپیمای پاریس تهران
مدرسه علوی
دوران تبعید امام در فرانسه
بیعت همافران با امام
سخنرانی در بهشت زهرا پس از بازگشت به وطن
استقبال مردم در مسیر فرودگاه تا بهشت زهرا؛ ۱۲ بهمن پنجاه و هفت
فرودگاه مهرآباد؛ ۱۲ بهمن پنجاه و هفت