عکس

مدرسه علوی

مدرسه علوی

دیدار خیل مشتاقان با امام خمینی در حیاط مدرسه علوی تهران

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم