مجالس عزاداری، یک مسئله مهم سیاسیمجالس عزاداری، یک مسئله مهم سیاسیگریه ما، گریه بر مظلوم و فریاد مقابل ظالم استگریه ما، گریه بر مظلوم و فریاد مقابل ظالم است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی