آمریکا، شیطان بزرگآمریکا، شیطان بزرگهشدار میدهیم...هشدار میدهیم...تن به ذلت نمی دهیمتن به ذلت نمی دهیمکدام سفارت؟!کدام سفارت؟!ضربه‌ای بزرگ بر پیکر آمریکاضربه‌ای بزرگ بر پیکر آمریکارهایی از تباهیرهایی از تباهیلانه جاسوسی باید بسته شودلانه جاسوسی باید بسته شودجاسوس نه دیپلماتجاسوس نه دیپلماتشکست قدرت آمریکاشکست قدرت آمریکا رابطه با آمریکا صفحه 2