دست کوتاه بشردست کوتاه بشرمکتب مادرمکتب مادرمعجزه تاریخ و افتخار عالممعجزه تاریخ و افتخار عالمدختران انقلابدختران انقلاببرتر از مردبرتر از مردبه حضرت زهرا(س) اقتدا کنیدبه حضرت زهرا(س) اقتدا کنیدرهبران نهضترهبران نهضتبسیجیان خدابسیجیان خداملت ما همه مبارزندملت ما همه مبارزند زنان صفحه 3