پیری رسید و عهد جوانی تباه شدپیری رسید و عهد جوانی تباه شدعشقِ جوانیعشقِ جوانیاگر در جوانی انسان مهذب شد، شداگر در جوانی انسان مهذب شد، شدتوبه در جوانیتوبه در جوانیتوصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/  پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...توصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/ پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...امید من در این نهضت اسلامی شما جوانان برومند هستیدامید من در این نهضت اسلامی شما جوانان برومند هستیدشما جوان ها در هرجا که هستید به فکر آتیه کشور خودتان باشیدشما جوان ها در هرجا که هستید به فکر آتیه کشور خودتان باشیدالآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید.الآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید.ضعف ریشه های فساد در قلب جوانانضعف ریشه های فساد در قلب جوانان جوانی صفحه 2