توصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/ پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...

پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی فکر اصلاح خود باش که در پیری همه چیز را از دست می‌دهی. ۲۸ آذر ۱۳۶۶

ولدی: علیک بإصلاح نفسک طالما لم تفتقد نعمه الشباب فلا یبقی منها شی فی الهرم. ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۰۸

My son, while you enjoy the blessing of youth, act to reform yourself for you will lose all things in old age. 19 December 1987

دریافت طرح
اشتراک توصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/  پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...
کلیدواژه:
امام خمینیاخلاقسید احمد خمینیجوانانجوانان، علم و تزکیهمعنویتجوانیاصلاح نفس