شما جوان ها در هرجا که هستید به فکر آتیه کشور خودتان باشید

شما جوان‌ها در هر جا هستید باید به فکر آتیه کشور خودتان باشید، حال کشور خودتان باشید. لازم است که با این دو خصیصه، اتکال به خدای تبارک و تعالی، اطمینان به نفس، به پیش بروید، و بعد از مدت کوتاهی خواهید دید که راههای سعادت بر شما باز می‌شود، و قدرتهای بزرگ طمعشان قطع می‌شود. ۱ آبان ۱۳۶۲

صار لزاماً علیکم انتم شباب البلد واینما کنتم ان تفکروا بمستقبل ومصیر بلادکم، و وضعها، وینبغی لکم ان تسیروا قُدماً بهاتین المیزتین، الاتکال علی الله سبحانه وتعالی، والثقه بالنفس، حیث سترون‏ بعد مده قصیره کیف تفتح ابواب وطرق السعاده امامکم، ویقطع دابر القوی الکبری واطماعها عن بلادکم. ۱۶ محرم ۱۴۰۴

You young people in this country, wherever you are, should contemplate the future of your country and the present condition of your country. You are required to proceed with these two characteristics: trust in God Almighty and self-confidence. After a short while, you will see that the ways leading to prosperity have been opened before you and big powers will not longer covet your country.23 October 1983

دریافت طرح
اشتراک شما جوان ها در هرجا که هستید به فکر آتیه کشور خودتان باشید
کلیدواژه:
جوانانجوانان و وظایفجوانان، علم و تزکیهجوانی