هیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدآماده برای شهادتآماده برای شهادتجوانان حماسه‌آفرینجوانان حماسه‌آفرینامید من به شما جوانان استامید من به شما جوانان استآسیبی به شما نخواهد رسیدآسیبی به شما نخواهد رسیدتحول روحی در جوانانتحول روحی در جوانانجوانان برومندجوانان برومندذخایر اسلامذخایر اسلام انقلاب اسلامی و تحول جوانان صفحه 2