خودمان را پیدا کنیمخودمان را پیدا کنیماز خلیج فارس بیرون رَویداز خلیج فارس بیرون رَویدهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدتقابل جناح های انقلابیتقابل جناح های انقلابیزیر بار ذلت نمی‌رویمزیر بار ذلت نمی‌رویمخودتان را برای مبارزه آماده کنیدخودتان را برای مبارزه آماده کنیدزنان جامعه‌ساززنان جامعه‌سازخدمت به خلق الله، ثروت جاودانخدمت به خلق الله، ثروت جاودانکارها باید انقلابی باشدکارها باید انقلابی باشد روحیه انقلابی صفحه 2